For foresatte

Kjære foresatt
Din ungdom har startet/skal starte på siste del – veien til fagbrev, yrkesfag i praksis. I den forbindelse ønsker vi å dele litt informasjon.

Læretiden

Læretiden er en forlengelse av skoletiden og utdannelsen. Skolen formidler teorien og bedriftene den praktiske delen. Sammen skal dette føre lærlingen til målet, fagbrev. Overgangen fra skole til yrkesliv, kan for mange være en stor overgang. Feriene er tariffestet, og arbeidstiden samt kravene til effektivitet, kan virke tøffe i starten. Det er normalt at dette tar tid å venne seg til, og vi prater mye om dette i oppstartsmøtene, mellom bedriftene og lærlingene. Vår erfaring er at de fleste kommer i gode rutiner etter svært kort tid.

Lærlingen er godt i varetatt under opplæringen. De får nødvendig opplæring som sørger for sikkerheten og tryggheten i det arbeidet de skal utføre. Fylkeskommunen stiller gode ressurser tilgjengelig som helsetjenester og lærling ombud. Vårt råd er å være åpen, rundt eventuelle utfordringer. Det kan være seg lese, skrivevansker eller annen diagnose. Åpenhet, skaper god dialog og riktige tilpasninger.
For å få best læringsutbytte for lærlingen og best produksjon for bedriften, er følgende punkter viktige å være bevisst på for lærlingene.

Gode søvnvaner og kosthold

Det er vanskelig å ta imot lærdom og yte om man er trøtt og sliten, samt om energilageret er tomt. – Kom fulladet! Spis frokost – og sørg for påfyll!

Punktlighet, orden og ærlighet

Det er viktig å være presis til arbeidsdagen, bedriften er avhengig av alle for å kunne planlegge arbeidsdagen. Være ærlig, skap tillit. Sannheten, kan være vond og fortelle, men lønner seg alltid i det lange løp.

Vær åpen for lærdom

Ta imot når faglig leder/montør instruerer, still spørsmål om det er noe som er vanskelig – ingen spørsmål er dumme og det overføres lærdom begge veier. Det er forventet at lærlingen søker informasjon og lære også utenfor arbeidstiden, som på skolen med hjemmelekser. Øvelse gjør mester og trening er ferskvare er stikkord her.

Følg spillereglene i bedriften

Følg bedriftens rutiner ved eventuelt fravær, avvikling av pauser, registrering av timer og utfør gitte oppgaver til avtalt tid. Det er sjelden ok med tekstmelding om fravær. God dialog og tidlig pre-varsel er viktig.

Meld fra i tide

Om det skulle oppstå en situasjon, om det er praktisk eller helsemessig som gjør hverdagen vanskelig, meld fra til faglig leder/tillitsvalgt/leder eller Elektrofag. Små ting vokser seg fort store og vi er opptatt av at våre bedrifter og lærlinger skal komme i mål!

Rollefordeling

Elektrofag (opplæringskontor) er bindeledd mellom lærebedrift og fylkeskommunene. Vi sørger for at lærlingen og bedriften blir ivaretatt slik at læretiden er best mulig for begge parter. Læretiden er dermed ett 3-partssamarbeid mellom lærlingen, bedriften, og opplæringskontoret. Lærebedriften har arbeidsgiveransvaret for lærlingen, mens vi har opplæringsansvaret. Lærlingens ansvar er å tilegne seg bedriftskulturen, motta lære og praktiserer på lik linje som en ordinær arbeidstaker. Viktige punkter er her folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Vår oppgave

Elektrofag har ansvar for at lærlinger får den opplæringen de skal ha, slik at vi kan melde dem opp til praktisk prøve mot slutten av læretiden. Vi har jevnlig kontakt med lærebedriften, for å sikre at det holdes halvårssamtaler med lærlingene, vi kvalitets sikrer at våre lærlinger dokumenterer sin opplæring gjennom elektronisk loggføring med 100 timer eller mer pr. mnd., samt sørger for at de får undervisning slik at de kan avlegge eksamen på vg3 nivå der det er nødvendig.

I ett hvert forhold kan det oppstå uenigheter og misforståelser. Arbeidslivet er ikke unntatt dette, og vår oppgave er å være en nøytral part i konflikt situasjoner og bidra til løsning. Vi er også en samtalepartner, med underlagt taushetsplikt om det er behov for det.

Bedriften

De fleste av våre lærebedrifter har lang erfaring med lærlinger og tar inn lærlinger år etter år – nettopp fordi de ønsker å bidra til at bransjen får dyktige fagarbeidere og nettopp derfor satser de nå på ungdom. Det er viktig å forstå at læretiden ikke automatisk gir rett til videre arbeid etter endt opplæringstid. Læretiden er som nevnt en forlengelse av utdannelsen, som startet med skolen. Arbeidsforholdet (lærekontrakten) avsluttes, etter endt læretid og ny kontrakt må eventuelt skrives om arbeidsforholdet videreføres.

Motivasjonen for bedriftene til å ta inn lærlinger er forskjellige. Noen ønsker å rekruttere fremtidens medarbeidere, andre har ikke den muligheten, men ser samfunnsansvaret og bidrar til dette med å føre lærlingen frem til fagbrev. Uansett motivasjon og forutsetningen er bedriftene en viktig brikke i satsningen for styrket yrkesfag.

Veien og målet

Din ungdom har startet på en yrkeskarriere med uante muligheter. På vegen mot fagbrevet ønsker vi sammen med lærebedriften å spille på lag med din ungdom og dere som foresatte. Fagbrev kan være starten og ikke nødvendigvis slutten på utdannelsen. Det er økt søkelys på ansatte med flere fagbrev og mange bedrifter oppmuntrer til dette. Det styrker dem i konjunktursvingninger i ett marked i konstant endring og utvikling. Den ansatte stimuleres og utvikles og det bidrar gjerne til lange og gode arbeidsforhold.

Ungdom i lære har som regel fylt 18 år, og det kreves samtykke fra ungdommen før vi kan uttale oss om spesielle saker -men dere er selvfølgelig frie til å ta kontakt når som helst om generelle spørsmål om lærlingordningen.

Eksempler på læretid

Elektrikere:
Normal læretid: 30 mnd
Krav til eksamen vg3: Ja
Undervisning: Innkalles av Elektrofag
Krav til føring i Elskolen:100 timer pr mnd

Energimontører:
Normal læretid: 30 mnd
Krav til eksamen vg3: Ja
Undervisning: Innkalles av Elektrofag
Krav til føring i Elskolen:100 timer pr mnd

Tavlemontører:
Normal læretid: 24 mnd
Krav til eksamen vg3: Nei
Krav til føring i Elskolen:100 timer pr mnd

Telekommunikasjonsmontør:
Normal læretid: 30 mnd
Krav til eksamen vg3: Ja
Undervisning: Innkalles av Elektrofag
Krav til føring i Elskolen:100 timer pr mnd

IKT–servicefag
Normal læretid: 24 mnd
Krav til eksamen vg3: Nei
Krav til føring i Elskolen:100 timer pr mnd