Halvårsvurdering

Alle elever og lærlinger har rett til å få halvårsvurdering. Vurderingen skal sikre at elevene og lærlingene får informasjon om hva de mestrer etter kompetansemålene i læreplanen og gi veiledning om hvordan de kan utvikle kompetansen videre.

Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, men samtidig et formelt stoppunkt i opplæringen. Halvårsvurderingen skal sikre elever og lærlinger informasjon om hvor de er i sin læring. I halvårsvurderingen er det viktig å løfte blikket, og identifiserer hvor eleven eller lærlingen er i sin læring vurdert opp mot kompetansemålene i læreplanen. Viktige spørsmål er:

  • Hva mestrer de nå?
  • Hva forventes at de mestrer om et halvt år?
  • Er de på rett vei?
  • Hva må eventuelt gjøres eller endres for at elevene og lærlingene skal nå målene?
  • Halvårsvurderingen skal gi lærere og instruktører grunnlag for å justere den videre opplæringen.

Som en del av underveisvurderingen skal læreren eller instruktøren fortløpende vurdere om den enkelte elev eller lærling har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og vurdere hvilke justeringer som kan gjøres for å tilpasse opplæringen for å øke læringsutbyttet.