Slik foregår en fagprøve/svenneprøve

Praktisk informasjon før fagprøven

Før du skal ta fagprøven, skal du meldes opp og delta på felles informasjonsmøte.

Vi kaller alle lærlinger i ett fag inn til et felles møte om fagprøven. Vi anbefaler at du drar på dette. Her deltar lærlinger og prøvenemnda.

På møtet forteller prøvenemnda blant annet om:

  • hvordan fagprøven foregår
  • innholdet i fagprøven, som kompetansemål, vurderingskriterier og hjelpemidler

Det er mulighet for å stille prøvenemnda spørsmål på dette felles informasjonsmøtet.

Elektrofag melder deg opp til fagprøven ca. 4 måneder før læretiden din er slutt. Det er antall timer i El-skolen, bestått teorieksamen (der det er nødvendig) og faglig leder i bedriften som avgjør om du er klar til fagprøven.

Slik foregår en fagprøve/svenneprøve:

Den avsluttende prøven skal avholdes i den bedriften hvor hoveddelen av læreperioden er gjennomført.  Prøvenemnda skal godkjenne stedet prøven skal avholdes for å sikre at forholdene for prøven er lagt godt nok til rette, samt godkjenne innholdet/omfanget i fagprøven.

Lærlingen skal få god tid til planlegging når oppgaven(e) blir utdelt, og løsningene som velges skal begrunnes. Etter at planleggingen er ferdig går lærlingen i gang med utførelsen, som skal være i samsvar med planleggingen. Deretter skal lærlingen vurdere eget prøvearbeid og beskrive eventuelle avvik mellom planleggingen og gjennomføringen. Til slutt skal prøvekandidaten lage et samlet dokument av eget prøvearbeid. Prøvenemnda kan stille spørsmål for faglig avklaring knyttet til oppgavene som er gjort.

Oppgavene som blir gitt under fagprøven gjenspeiler det som lærlingen forventes å kunne etter læreperioden. Oppgavene blir basert på kompetansemålene i læreplanen og opparbeidet praksis i læretiden, og oppgavene skal prøve kandidaten i følgende:

  • planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • gjennomføring av faglig arbeid
  • vurdering av eget prøvearbeid
  • dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærlingen skal få god nok tid på oppgaven til å kunne vise kvalitet i arbeidet han/hun utfører under fag- eller svenneprøven. Alle hjelpemidlene lærlingen har hatt tilgang på under læretiden kan brukes også under fag- og svenneprøven.

Etter at prøven er fullført, fylles det ut en prøveprotokoll som Prøvenemnda signerer og returnerer til fylkeskommunen, som gir kandidaten skriftlig melding om prøven er bestått, bestått meget godt eller ikke bestått.

Oppstartsmøte – fagprøven

På møtet går dere blant annet gjennom innholdet i fagprøven, og krav og forventninger prøvenemnda har til fagprøven. Dette gjelder både praktisk utførelse og innlevering av dokumentasjon.

Forberedelser

Gode forberedelser, gir som regel gode resultater. På El-skolen ligger det gode beskrivelser og filmer på elementer i læreplan. Det kan være en god ide og gå gjennom notater og bøker fra skolen og friske litt på pensum fra VG1 og VG2.

En fagprøve består av fire deler, planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering. Du må ta hensyn til alle delene, og gjøre en fullstendig dokumentasjon og utlevering til sensor.

DEL 1 – Planlegging (tid ca. 1 – 4 dager)

Planlegging og dokumentasjon er de essensielle delene for å kunne gjøre gjennomføringsdelen mye lettere og på en riktig måte. Planleggingen viser at man har forståelse overfor faget og hvordan man går frem, om man tar hensyn til sikkerhet, at man f.eks. kan beregne, tegne koblingsskjemaer og installasjonstegninger. Hvis man har planlagt ordentlig, kan man på en lettvint måte utføre arbeidet på en sikker måte. Har man gjort en dårlig planlegging kan det ende opp med stryk. Første prioritering er alltid å jobbe på en sikker måte og sette høyeste krav til sikkerhet.

DEL 2 – Gjennomføring (tid 3-4 dager)

Etter man har blitt ferdig med planleggingsdelen, starter gjennomføringsdelen. I denne delen må man ha hentet det nødvendige materiellet som man har planlagt under planleggingsdelen. Begynn med å sette opp det som føles lettest å begynne med, det gjelder å gjøre ferdig alle delene fortest mulig, da man kan feilsøke og finne eventuelle feil i anlegget i etterkant.

DEL 3 – Dokumentasjon

Dokumentasjon er en viktig del av fagprøven. Dette punktet omhandler for eksempel sluttkontroll. Dokumentasjon som skal leveres inn sal være i henhold til gjeldende lover og normer, bedriften sitt internkontrollsystem og eventuelt kundespesifikke krav.
Husk å være nøye ved føring av dokumentasjonen og få med alle verdier og beskrivelser som er nødvendig.

DEL 4 – Egenvurdering

I egenvurdering må det gjøres en vurdering av eget arbeid sett i forhold til utført praktisk arbeid, fremdriftsplan, material bruk og beskrivelse/begrunnelse av eventuelle endringer og valg som er tatt under fagprøven.